نوشته ی باارزش یا نوشته ی بی ارزش ، چه فرقی بین این دو است ! چه تفاوتی دارد؟ ، شاید به اندازه یک الف و یک ی
چه انسان هایی که دل می برند و چه انسان هایی که دل میشکنند ، ایا فرقی بین این ها است؟ حتما تفاوتی وجود دارد، چند لحظه به خودمان بیاییم ، چه کرده ایم برای خودمان
برای انسانیتمان
برای شعورمان
برای احساس مان
ایا خوبی های ما از ته دل است ، یا انتظار جبران داریم؟ یا برای ریا یا برای منت ! ان خوبی که برای کلام مردم باشد و ان خوبی که برای بزرگ گرفتن خود باشد و ان خوبی که دل شکستن در پی دارد ، و ان خوبی که خودنمایی باشد ، بهتراست که اصلا نباشد.
با احترام.