چشمانت را ببند و با خدایت صحبت کن ....عشق خدا را احساس کنخدا