خدایا تو ارحم الراحمینی انچه صلاح ماست عطا کن

خدایا اینکه کاری انجام دهم  که خدای نکرده ک باب میلت نباشد مرا از ان کار وا دار 

و کمکم کن کار های باب میلت را انجام دهم

ای مهربان ترین مهربان ها

دوستت دارم خدایا