خدا

سلام خداجونم....


ســلام خدای مهربـــون، اجازه هســــت بشـم فـدات؟

اجازه هســت تو شعــر من، اثـــــر بـزاره خنده هــات؟

شـب که میشه یواش یواش،با چشمک ستاره هاش

اجــــازه هســــت از اســمون ستاره کش بـــرم برات؟

اجـــازه هســـت بیای پیشـــم، داد بزنـم دوست دارم

تــــو هم بگی دوسـتــــم داری، بارون بشـــم ول ببارم

بریـــــم تو باغ اطلســـــی، از پـــی رنــج بی کســـی

بهــــت بگم اجازه هســــت گـــل روی موهــات بـزارم

هــــــر تپـــش دل تو سینـــــم، غزل میگــه برای تــــو

با اتکــــــا به عشـــــق تو، تــــو زندگیـــم میرم جلــــو

هرچـــــی بگــــی نه نمیگـم، جونم بخوای برات میدم

هرچـــــی میخوای بهم بگو، فقـــط نگـــــو بهـــم بـــرو

اجازه هست یه شب تو خواب، بوس بکارم کنج لبات؟

یـــــــه شعــــــــر تازه تر بگـــــم به یاد رنگ اون چشات

نشــــــونیتو بهــــم بــــده تا پنهــــون از چشــم همـــه

عــزیــــــــــز جونــــــم ورق ورق نامـــــه بدم بازم بــــرات

ای یــــار مهربـــــون مـــن، نامـــــــه رسیـد به انتــــــها

فقـــط یه چیز یادت نـــــره، یه شب به خـــواب من بیـا

آره خدای مهربون اجازه هست بشم فدات